Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Goudsche Huys

Terminologie
De termen Het Goudsche Huys en B&B zijn termen voor de B&B Het Goudsche Huys.
Gast: een persoon die bij de B&B verblijft.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B per telefoon of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een schriftelijke bevestiging door de B&B van een door de gast per telefoon of per e-mail gedane reservering.
Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor het totale bedrag van de totale verblijfskosten twee dagen voor aankomst op de bankrekening van Het Goudsche Huys is ontvangen.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd-)gast in de B&B en op de website van de B&B en in de hal van de B&B te raadplegen is.

B&B Het Goudsche Huys

- De B&B is beschreven op de website www.hetgoudschehuys.com en www.booking.com Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de websites gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
- Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht en maximum 2 personen. De persoon die de reservering heeft aangevraagd dient minimaal 18 jaar te zijn en als gast aanwezig te zijn bij de check in. Iedere gast is verplicht een geldig identiteitsbewijs* tijdens de check-in te tonen, te laten verifiëren en registreren door de beheerder en het door Het Goudsche Huys overhandigde registratieformulier in te vullen en te ondertekenen. De hoofdgast dient een geldige credit card op zijn/haar naam te tonen, te laten verifiëren en registreren door de beheerder.
*EU burgers binnen de Schengen zone: een geldig nationale ideniteitskaart of paspoort.
EU burgers buiten de Schengen zone of niet EU burgers: een geldig paspoort

- Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.

Tarieven
De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
Alle vermeldingen op de website waar de reservering op is aangevraagd geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Reservering en Betaling
Nadat de reservering schriftelijk is bevestigd door de B&B , dient de hoofdgast het bedrag van de totale verblijfskosten exclusief toeristenbelasting betaald te hebben twee dagen voor aankomst. De toeristenbelasting dient contant te worden betaald aan de beheerder voordat de gast uitcheckt.
De reservering is pas definitief als het bedrag exclusief toeristenbelasing is voldaan. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging van B&B Het Goudsche Huys.

Annulering
Bij annulering is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
Ingeval van no-show, dat wil zeggen na 20.00 uur op aankomstdatum van de reservering, zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de totale verblijfskosten te betalen, tenzij schriftelijk een ander tijdstip is overeengekomen met de beheerder/eigenaar B&B Het Goudsche Huys.
De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.
Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag indien van toepassing, dient de annulering schriftelijk per e-mail aan de B&B te worden doorgegeven.
B&B Het Goudsche Huys heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (15.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

Schade
- De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
- De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
- Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Gebruik van internet
De B&B biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. De B&B is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren. Het gebruik van het gratis WiFi gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. De B&B is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet (of gedeeltelijk) functioneren van het WiFi gastnetwerk.
De B&B kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde. De B&B houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de B&B in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de B&B een andere reden bestaat.
De B&B is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
De B&B neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoirbaar zijn.
Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.
'Spamming and Invasion of Privacy - Intellectual Property Right Violations - Obscene or Indecent Speech or Materials - Defamatory or Abusive Language - Forging of Headers - Hacking - Distribution of Internet Viruses, Trojan Horses, or Other Destructive Activities- Facilitating a Violation of this Agreement of Use - Export Control Violations - Other Illegal Activities – Resale' zijn niet toegestaan.
De gebruiker verklaart de B&B nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
De B&B is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is de B&B niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij de B&B of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere gasten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.
Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid
1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de B&B.
2. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
3. Onverminderd het in Aansprakelijkheid punt 1 en 2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

Privacy
De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling
De B&B behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

▲ Top
Hotel - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.